Campanyes i accions

Dins de les diferents actuacions que es realitzaran per aturar l'aprovació del projecte d'incineració de llots de depuradora a Cales de Pachs, s'ha engegat una recollida d'escrits de personacions, per a que el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, ens consideri part interessada i ens hagi d'informar i notificar les decisions que es prenguin en relació a aquest projecte.

És important recollir el màxim d'escrits de personació possible. Així la Generalitat veurà que des del territori no volem aquest projecte.

Només cal emplenar-lo i signar. Teniu diferents maneres de lliurar l'escrit de personació:

 • Deixant-lo a la bústia que té el Col·lectiu Bosc Verd a l'espai de l'Escorxador.
 • Lliurant-lo a les diferents reunions que fem.
 • Enviar-lo emplenada i signada a mail de Bosc Verd Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
 • Presentant-lo directament al registre del Consell Comarcal o de l'Ajuntament de Vilafranca (OAC).

Hi ha un model individual i un altre per a entitats. Les personacions d'entitats han d'anar signades i amb el segell de l'entitat.

Cliqueu aquest aquí per descarregar-vos el document la personació individual.

Cliqueu aquest aquí per descarregar-vos el document la personació d'una entitat.


RECORDEU QUE DIJOUS 26 DE JUNY ENS TORNEM A TROBAR AL CENTRE CULTURAL DE LES CABANYES, A LES 20:00 HORES.

NO HI FALTEU! FEU EXTENSIBLE LA CONVOCATÒRIA!

Col·lectiu Bosc Verd 

Aquest dilluns varem realitzar la primera assemblea informativa sobre el projecte d'incineració de llots de depuradora, a l'empresa Cales de Pachs. La trobada va anar molt bé, va comptar amb la participació de 75 persones i ja es varen prendre alguns primers acords.

Un d'aquests, es la realització d'una segona assemblea al municipi de Les Cabanyes. L'objectiu d'aquesta trobada serà seguir informant a tothom i avançar en la consolidació d'un moviment ciutadà contrari a aquest projecte.

Per això, et convoquem novament, el proper dijous 26 de juny a les 20.00 hores al Casal de Cultura de Les Cabanyes.

Et demanem que facis difusió d'aquesta convocatòria al teu municipi i també entre els teus coneguts i entitats properes.

Necessitem la teva participació activa en les diferents accions i actuacions que tirem endavant per aturar la incineració de residus a les nostres comarques.

Ens hi va la salut!

Pots trobar informació del projecte al nostre web www.boscverd.org

Mercès i esperem trobar-nos ben aviat!

Col·lectiu Bosc Verd

El Col·lectiu Ecologista Bosc Verd ha presentat davant el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, un seguit d'al·legacions a la sol·licitud d’autorització ambiental, presentada per l'empresa Cales de Pachs, SA, (exp. B1AAI130397) per a cremar o incinerar llots de depuradores a dita pedrera (entre 10.000 i 12.000 tones a l'any), substituint així una part del combustible que utilitza habitualment (coc de petroli).

Som totalment contraris a dit projecte i per això volem denúnciar públicament aquesta situació, per tal d'impedir que aquesta nova activitat sigui aprovada i posada en marxa. En el cas de que aquesta autorització prosperi, ja tindrem al costat de Vilafranca, dues incineradores de residus funcionant els 365 dies de l'any (una a la cimentera Uniland i l'altra a Cales de Pacs).

Per això hem convocat una assemblea informativa oberta a tothom, el proper dilluns 16 de juny a les 20:00 a l'Escorxador de Vilafranca.

Exposició dels fets i motius:

El passat 26 de gener de 2009, Cales de Pachs va rebre l'autorització ambiental per a l'activitat de fabricació de calç o guix i per a l'activitat d'extracció i tractament de recursos minerals. A dita resolució de la Direcció General de Qualitat Ambiental (DGQA), l'Ajuntament de les Cabanyes va interposar un recurs contenciós administratiu (121/2009) contra l'autorització ambiental.

El 24 d'abril de 2013 el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, va emetre una sentencia demanant l'anulació de l'autorització ambiental. Es per això que la DGQA, el passat 2 de juliol de 2013 va anul·lar l'autorització ambiental i va obligar a Cales de Pachs a elaborar un nou estudi d'impacte ambiental.

El passat 24 de gener de 2011, la DGQA va donar permís per a realitzar proves de substitució del coc de petroli per fangs de depuradora. Es van utilitzar 2.093 tones de fang de depuradora com combustible substitutiu del coc de petroli, amb uns percentatges compresos entre el 25% i el 50%.

Aquestes proves es podien realitzar fins al 31 d'octubre de 2011. Durant aquest periode, es varen rebre moltes queixes per part del veïnat degut a les males olors, i posteriorment, aquestes van motivar la suspensió de les mateixes.

En concret el 22 d'agost de 2011 es van suspendre de manera immediata. El llot utilitzat era procedent de l'EDAR del Besós. La quantitat autoritzada per a cremar fangs de depuradora com a combustible, era de 2.439 tones, però finalment no es van poder utilitzar, degut a les queixes dels veïns.

Entre el 27 d'abril i el 10 de maig de 2.011 es van realitzar 3 mesures de controls d'emissions a l'atmosfera, mentre s'estaven utilitzant els fangs de depuradora com a combustible alternatiu. Segons el mostreig realitzat d'elements contaminants, van augmentar les emissions de HCI (clor i compostos inorgànics), de partícules, de CO (monòxid de carboni), de COT (carbono orgànic total), de dioxines (PCDD) i furans (PCDF), de Hg (mercuri) i SO2 (òxid de sofre).

Per tant, estem davant d'una sol·licitud d’autorització ambiental, que consisteix en una modificació substancial molt important, que implica per una banda; una veritable transformació de l’activitat autoritzada (en no limitar-se a la fabricació de calç sinó també a la gestió de residus tòxics) i per una altra, un greu impacte sobre la salut de les persones i del medi ambient. Precisament, aquests impactes són una de les causes per la qual s’hagi hagut de demanar una nova autorització ambiental.

Hem de tenir en compte que el poder calorífic del llot procedent d'aigües residuals urbanes (d'EDAR), desidratat i sec, presentat en pellets, té un poder calorífic de 4.000 Kcal/gr, molt inferior al del coc del petroli que és de 8.200 Kcal/Kg. Per tant, els llots de depuradora no són un bon combustible i el que hi ha al darrera és la intenció de desfer-se d'un residu que és problemàtic i tòxic.

Proximitat de nuclis: Les distàncies entre Cales de Pachs i els nuclis habitats del voltant són molt petites: Les Cabanyes 644m, el Polígon de La Xarmada 638m, el barri de l'Agrícol 1.300m, el nucli de Pacs 1.000m, i Vilafranca del Penedès 1.500m.

També les masses forestals de l'entorn estan a tocar de la pedrera i les rieres a uns 1.200m, afectant hàbitats naturals d'interès comunitari, herbassars nitròfils anuals colonitzadors dels sediments fluvials i salzedes, alberedes i omedes mediterrànies.

I sense anar més lluny, a menys de 100m, es troba la nova zona d'esbarjo de Vilafranca, anomenada La muntanya de Sant Jaume, per a la natura i el lleure.

La proximitat de tants nuclis habitats (amb un nucli molt important a nivell de població com és el de Vilafranca), comportarà moltes molèsties al veïnat, tant pel soroll, com per la pols, com per les pudors, com pel pas de camions banyera-volquers per camins rurals i com per la contaminació generada.

Sorolls: D'altra banda, les molèsties actuals per sorolls ja són una realitat de fa temps. Això es demostra en l'estudi d'impacte ambiental, en els dos mostretjos de soroll realitzats, a 350 metres de la planta de tractament, que en diürn va donar 54,2 decibels (Db) i 59,2 Db i en el nocturn 42,4 Db i 42,4Db.

Tot i que hi ha zones de la planta que estan insonoritzades, el soroll que provoca la maquinària és força alt, segons ens confirmen els veïns de la zona. Sobretot quan descarregen els camions, funciona la cinta transportadora o quan fan voladures a la pedrera.

Pudors: La capacitat màxima d'emmagatzematge dels llots de depuradora a la planta de Cales de Pachs, és de 60 tones, en una sitja destinada a tal fi. Aquests fangs fan pudor i són molestos per a les poblacions properes, tant pel que fa al transport, com en el descarregament i manipulació. En l'estudi ambiental i en el projecte presentat per l'empresa, ja explica les dificultats tècniques per evitar les males olors per l'ús d'aquests llots.

Emissions: Els residus de biomasa que actualment ja s'estant cremant són residus vegetals d'origen agrícola, forestal, residu vegetal procedent de la indústria d'elaboració d'aliments (marro de cafè) i residus de fusta sense tractaments de substàncies protectores de la fusta o revestiment.

En l'estudi d'impacte ambiental i en el projecte no queden prou especificades, les quantitats i el tipus de biomasa que cremen. Hem de tenir en compte que dins de la biomassa, també hi entren elements procedents de la fusta que han estat tractats prèviament amb coles, dissolvents i altres productes nocius. Se suposa que cremen entre 4.000/5.000 tones/any de biomasa segons el preu del mercat.

Les emissions de contaminants a l'aire anuals del 2.012, sense la utilització dels fangs de depuradora ja són: monòxid de carboni (CO) 59.721 kg/any, diòxid de carboni (CO2) 116.138 Kg/any, òxids de nitrògen (Nox/NO2) 58.730Kg/any, òxids de sofre (Sox/SO2) 17.879 Kg/any, arsènic (As) 0,677 Kg/any, cadmi (Cd) 0,423 Kg/any, crom (Cr) 0,862 Kg/any, coure (Cu) 0,498 Kg/any, mercuri (Hg) 0,095 Kg/any, níquel (Ni) 0,408 Kg/any, plom (Pb) 0,629 Kg/any, zinc (Zn) 1.216 Kg/any, dioxines i furans (PCDD + PCDF) 0,000000498 Kg/any, clor i compostos inorgànics (HCI) 511 Kg/any, partícules (PM10) 425 Kg/any, partícules totals en suspensió 425Kg/any.

Aquestes emissions que ja emet Cales de Pachs es veuran incrementades per les de la crema i combinació dels residus provinents dels fangs de depuradores, biomassa i altres. Per tant, hi haurà un increment de les emissions contaminants, entre elles, d'importants cancerígens com les dioxines i els furans.

Procediment: La sol·licitud s’ha anunciat públicament sota la formulació següent: “Sotmetiment a informació pública de la sol·licitud d’autorització ambiental amb declaració d'impacte ambiental de l’activitat de fabricació i comercialització d'òxid i hidròxid càlcic a partir de pedra calcària, promoguda per l'empresa Cales de Pachs, SA, al terme municipal de Pacs del Penedès (exp. B1AAI130397)”.

Un enunciat molt enganyós, donat que no s'informa realment del que es vol fer: realitzar un canvi de combustible en la instal·lació, que permetrà cremar llots de depuradora, un residu tòxic que farà incrementar la presència de contaminants a l'atmosfera i que malmetrà la nostra salut i la del medi natural.

Per tot l’exposat, entre d'altres qüestions, hem demanat que:

 • Es denegui l'autorització ambiental per a l'utilització de llots de depuradora com a combustible, per a la substitució d'un 25% del coc de petroli, i que es denegui també la utilització de residus de fusta (biomassa) com a combustible alternatiu.
 • Que es declari causa de nul·litat de de ple dret, l'autorització ambiental demanada, per no haver complert legalment la tramitació administrativa de l'expedient. Per l’omissió clara, manifesta i ostensible de tràmits procedimentals essencials, la qual cosa equival a prescindir total i absolutament del procediment legalment establert, tal com preveu l’ article 62.1.e de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Col·lectiu Ecologista Bosc Verd

El Col·lectiu Ecologista Bosc Verd ha convocat una assemblea informativa sobre el projecte d'inicineració de llots de depuradora a l'empresa Cales de Pachs (al municipi de Pacs del Penedès) per al proper dilluns 16 de juny a les 20:00 hores a l'Escorxador de Vilafranca.

L'assamblea és oberta a tothom, veïns de Vilafranca, de Pacs, de Les Cabanyes, de Vilobí i de la resta del Penedès. Té l'objectiu de facilitar als assistents la informació sobre el projecte i d'articular un moviment contrari que impedeixi la realització d'aquest.

El passat dimecres varem realitzar una trobada amb en Josep Maria Martí, responsable de l'àrea de Territori i Medi Ambient de l'Ajuntament de Vilafranca, per a tralladar-li entre d'altres temes, aquesta qüestió.

Com ja sabeu, la inicineració de residus provoca un augment de les emissions contaminants a l'atmosfera, i entre aquests, un augment de les dioxines i els furans, importants cancerígens que posen en perill la nostra salut i la de medi.

Per això NO volem incineradores al Penedès, ni UNILAND NI CALES DE PACHS ... volem un Penedès saludable. La salut de les persones ha de passar per davant dels guanys econòmics d'empreses i particulars.

Us facilitem el cartell de la convocatòria de l'assemblea i també el resum de les alegacions presentades per la nostra entitat (document lliurat a la roda de premsa efectuada el passat 4 de juny). Us en preguem la seva difusió entre tots aquells que considereu que puguin estar sensibilitzats. Feu-lo córrer per la xarxa!

Gràcies per la vostra col·laboració i esperem trobar-nos el dilluns vinent,

No hi falteu, necessitem mans!

Col·lectiu Ecologista Bosc Verd

 

Diverses entitats i partits polítics de Vilafranca qüestione a l'Ajuntament la Pista de gel per la seva insostenibilitat

Davant la instal·lació de nou, de la pista de gel per part de l'Associació de Comerciants del Centre-Vila (en aquest cas a la Rambla de Sant Francesc), les entitats i els partits sotasignants volem expressar la nostra opinió al respecte.

D'una banda, les entitats i els partits polítics signants, estem d'acord en la conveniència de realitzar activitats de promoció del teixit comercial de la vila, sigui la pista de gel, o sigui qualsevol altra activitat de promoció.

Ens sembla més encertat el canvi d'ubicació de la pista cap a la Rambla de Sant Francesc, ja que fa dos anys, la majoria de les entitats que avui signem aquest document, ja vàrem proposar aquesta ubicació degut a l'impacte que la pista de gel tenia a la plaça Jaume I per als veïns/es a nivell de sorolls i d'impacte paísatgístic, entre altres qüestions (seguretat, mollader constant dels carrers on s'instal·la la pista, etc.).

Però la nostra reivindicació principal, la de l'impacte ambiental que generava la pista de gel no s'ha tingut en compte novament, i sembla que s'ha refusat de nou la proposta d'instal·lar una pista de gel sintètica.

Instal·lar una pista de gel sintètica representa poder fer compatible la realització d'activitats a la vila i la sostenibilitat. Comportaria un gran estalvi d'aigua i d'energia que ja no hauriem d'estar conservant el gel durant les 24 hores del dia, i evitariem també la contaminació acústica que provoca el generador que realitza aquesta funció.

El fet d’utilitzar una pista de gel sintètica, aportaria una important millora pel que fa als valors ecològics que actualment s’implanten a la nostra societat, ja que la despesa energètica i dels milers de litres d’aigua potable que s’inverteixen a la pista són molt elevats.

Per aquests motius hem demanat per escrit a l'Ajuntament 4 qüestions:

 1. Que autoritzi la pista de gel només en el cas de que sigui sintètica i de que respecti els paràmetres ambientals expressats.
 2. Que degut als temps de crisi que patim tots/es demanem a l'Ajuntament que en el cas de que s'insta·li una pista de gel NO sintètica, no en pagui les despeses d'energia i d'aigua que provoca el manteniment constant de la pista de gel.
 3. Que els preus per a l'accés a la pista de gel siguin els més populars possibles, per tal de facilitar al màxim que tots els nens/es de la vila i la comarca, hi puguin accedir, i que no s'exclogui així a cap part de la ciutadania.
 4. Que se'ns facilitin els consums d'electricitat i d'aigua generats per les diferents edicions de la pista de gel, així com, el seu equivalent en quanties dineràries, pagades per l'Ajuntament.

Signen aquest document les següents entitats:

 • AAVV del Centre de Vilafranca
 • Col·lectiu Ecologista Bosc Verd – EdC (Ecologistes de Catalunya)
 • Agrupament Escolta i Guia Pere II i Santa Maria de Foix
 • Moviment Infantil de Vilafranca
 • CUP – Vilafranca
 • Esquerra - Vilafranca
 • ICV – Vilafranca

Notícia a El Cargol. Clica l'enllaç per a més informació.

Noticia a Ràdio i Televisió Vilafranca. Clica l'enllaç per a més informació.

Noticia a El 3 de Vuit. Clica l'enllaç per a més informació.

Noticia a La Fura. Clica l'enllaç per a més informació.

Точное "Попала!"предсказание вещей должно прийти.

С наступлением вечера город распускался во всей своей колдовской "Рисуем линии и узоры. Прописи с прозрачными страницами. 3-5 лет"красе и очаровании.

Из окон, с лестниц, "Батыева Русь. "Проклятие Ига" или "особый путь России"?"из дверей люди с равнодушными лицами наблюдали, как "Универсальный словарь в 4 томах: Том 1. Орфографический словарь русского языка"он проходит.

Но, что страшнее всего, он убивал "скачать фильм вспомнить все в хорошем качестве"наше завтра.

Мы знаем, что это почти "Маленький принц"одно и тоже, но есть оттенки, "скачать кряк windows xp"по которым их различают это собственные наклонности, "игра на выживание лесная глушь"которые проявляет маг, находясь "Skype 5.9 скачать бесплатно"в одиночестве; иначе это можно назвать стилем поведения.

Да нет, сказал он, "скачать сидоров г а"вообще-то он мне не очень нравится, но подозревать его незачем.

Сначала покушение на "metro last light скачать" жизнь президента.

За стенами Рондовала "скачать альбомы ирины круг и алексей брянцев" боль стала ослабевать.

Но дух Фамоклоса покинул "скачать песню стас михайлов ну вот и всё" Землю, и поэтому эти цветы обречены вечно ползать и искать.

Они "скачать реферат по истории россии" сидят, а "ключ натали брукс" за них все делают остальные.

Я торопливо "скачать гений страшной красоты" шел по мягким коврам, сворачивая за "гиляровский москва и москвичи скачать" углы, проходя мимо бесконечного разнообразия исторических "По фене словарь" периодов и стилей, надеясь, что я "лукьяненко скачать черновик" не встречу никого из знакомых.

Есть по "скачать савичева песни" адресу Пимлико, Бомонт-стрит, одиннадцать, с жаром вскричал Билл.

El proper diumenge 9 d’octubre, el Col·lectiu Ecologista Bosc Verd col·labora amb l'Ajuntament de Vilafranca, en la organització d'una plantada popular d'alzines a la muntanya de Sant Jaume, al costat de la muntanya de Sant Pau.

L'Ajuntament va adquirir recentment per a ús públic, els terrenys propietat del Casal La Principal anomenats "Casal 2000". L'objectiu de la plantada popular d'alzines és contribuïr a la millora de la qualitat ecològica i paisatgística d'aquest espai tan proper a Vilafranca.

La muntanya de Sant Jaume se situa al nord est de la muntanya de Sant Pau. La carena de la muntanya coincideix aproximadament amb el límit de terme i arriba a una cota de 294 m.

Per la replantació forestal, es demana que, qui pugui, porti eines (pics i aixades)i guants.

L’activitat s’adreça a un públic familiar i és gratuïta. El lloc i hora de trobada serà al Balcó de les Clotes, a la cruïlla amb el camí de Pacs, a les 10 del matí. En cas de pluja, l’activitat quedarà suspesa.

És preferible inscriure’s per a poder fer millor el recompte del material a través del web Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

Col·lectiu Bosc Verd

Поскольку мы решили сыграть нашу свадьбу в июне, Джинни пришлось кое-что изменить в своих учебных планах.

Но благодаря "Скачать программу для ключей"настояниям моего осторожного спутника я все-таки сдержался.

И, выловив из воды весло, он, гребя им, стал разъезжать вокруг, подбирая все, что могло ему для этого пригодиться.

спросила Луиза, вспомнив случай, рассказанный мустангером.

В этом ему "Азада легенды прошлого ключ"и пришлось убедиться, когда он наконец "Песни иван дорн стыцамэн скачать"добрался до своего кабака.

Но самого дьявольского заговорщика я и ненавидел и презирал.

Да уж "карты маинкрафт скачать"у этого "скачать песню плач плач"Оутса ума палата.

Ларик сидел, "Звёзды холодные игрушки скачать"наклонившись вперед "Скачать фаерфокс последнюю версию"и крепко сжав губы.

И "скачать счет фактура украина бланк"тогда никто "до свидания москва до свидания скачать"уже не сможет "скачать роза мира даниила андреева"подкопаться.

Текела все это время "Скачать виндовс загрузочный"сидела у него "игра зоопарк скачать"на плече.

В ней "скачать стратегию про средневековья"отчетливо вырисовывались три сгорбленные фигуры.

Действительно, со свойственным ему тактом подтвердил Рори.

Per una nova cultura de l'energia renovable i distribuïda

El 10 de desembre, després de 3 dies d'obstrucció noviolenta, l'empresa constructora ha retirat la maquinària i s'ha endut els materials, tot deixant la Torre 38 a mig fer.

Vegeu info i imatges a: http://novaculturaenergia.blogspot.com

Us esperem a la ContemplAcció i a un dinar popular de celebració el proper dissabte 13 a les 13:30

Confirmeu l'assistència a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Després de 5 mesos, continuem la ContemplAcció sota la torre 38 per aturar la seva construcció. S'ha d'aturar la MAT mentre:

 • No es coneguin les sentències judicials pendents. Cal evitar la política de fets consumats: si els jutges algún dia consideren il·legal la MAT, el mal ja estarà fet!

 • No hi hagi una explicació argumentada escrita i pública dels responsables polítics de la Generalitat i una deliberació pública oberta sobre la conveniència i la necessitat de la MAT. El arguments de l'informe Mario Monti – interconnexió europea - contradiuen els que fins ara havia emprat la Generalitat – Ave i Girona -.

 • En la situació de crisi global -financera, econòmica, climàtica – no hi hagi signes clars de que apostem decididament cap a la generació d'energies renovables i distribuïdes, en una xarxa local i comarcal, una generació que no estigui en mans d'uns pocs monopolis industrials – financers europeus, que imposen preus i tecnologies favorables als seus interessos i no al del bé comú ni al de la natura.

El col·lectiu ciutadà Nova Energia planteja 3 objectius concrets:

 • Que el Consell Comarcal d'Osona demani l'aturada preventiva de la construcció de la línia MAT, i que es comprometi a elaborar un Pla Comarcal d'Autoproducció d'Energia Renovable. Cal demostrar que la generació elèctrica concentrada en mans d'unes poques multinacionals, ni cal, ni és més segura, per garantir les necessitats d'una societat que necessita caminar cap a una nova cultura de l'energia. Avui l'objectiu d'Europa pel 2020 és generar el 20% d'energia renovable.. però ha de ser distribuida en el territori!

 • Que el conseller d'Economia i Finances, Antoni Castells, així com el seu Director general d'Energia, - ex director tècnic de REE - Agustí Maure, expliquin públicament la necessitat de la MAT en un debat obert per televisió – en un programa com Àgora - on també hi participin els col·lectius que s'oposen a la construcció d'aquesta infraestructura energètica, així com els investigadors i científics que han fet saber que hi ha alternatives a aquesta línia.

 • Que el Tribunal Suprem indiqui el termini en què preveu resoldre els 4 contenciosos administratius acceptats a tràmit, que qüestionen la legalitat d'aquesta línia, per poder valorar si té sentit córrer el risc de continuar-la construint i d'haver-la d'aturar, com en el cas de l'Aragó quan, la suspensió judicial de la MAT va portar a abandonar 350 torres que mai es connectaran.

10 de desembre 2008

Col·lectiu ciutadà Nova Energia

Correu-e: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Blog: http://novaculturaenergia.blogspot.com

 

Subscriu-te al butlletí

http://www.canakkaleruhu.org http://www.vergimevzuati.org http://www.finansaldenetci.com http://www.securityweb.org http://www.siyamiozkan.org http://www.fatmaozkan.com http://www.sgk.biz.tr http://www.denetci.gen.tr http://www.bagimsizdenetim.biz.tr http://www.mevzuat.biz.tr http://www.security.biz.tr http://www.sorgulatr.com http://www.kanunlar.biz http://www.prsorgu.net http://www.sirabul.com http://www.emekliol.org http://www.coklupagerank.com http://www.coklupagerank.net http://www.coklupagerank.org http://www.prsorgu.org http://www.scriptencode.com http://www.sirabul.net http://www.sirabul.org http://www.sitenizanaliz.com http://www.seoisko.com http://www.seomavi.com http://www.scriptencode.net http://www.scriptencode.org